|| [14.v.] fugientes illos insecuti sunt. Lod. Maior profecto haec Matthiae vestri indoles fuit quam Scipionis Africani, qui quod parentem suum apud Ticinum graviter saucium de manu hostis eripuit, summis in coelum laudibus effertur; aut Aemilii Lepidi, qui puer in aciem progressus hostem interemit civemque servavit, cuius tam memorabilis operis index in Capitolio statua bullata et incincta praetexta senatus consulto posita est; aut Catonis, qui cum salutandi gratia praetextatus ad Syllam venisset et capita proscriptorum in atrium illata vidisset, atrocitate rei commotus paedagogum suum nomine Sarpedonem interrogavit, quapropter nemo inveniretur, qui tam crudelem tyrannum occideret, cumque is non voluntatem hominibus, || [15.r.] sed facultatem deesse, quod salus eius magno praesidio militum custodiretur, respondisset, ut ferrum sibi daret, obsecravit, affirmans perfacile se eum interfecturum, quod ad lectum illius considere soleret. Sig. Cum ea sic gererentur, ecce a finitimis bellum exoritur, maxime vero a Boemis, qui duce Suella undique Ungariam invadere ac devastare coeperunt; adversus quem memorabilis extitit regis nostri victoria; nam cum multis praeliis ab eo Suella vinceretur, arcem quandam vallo et fossa mirabili arte munivit, ubi cum obsideretur et munimenta omnia diruta essent, cum suis eruptionem fecit defensus tenebris et opacae noctis dono fretus. Sed cum nostri omnes bono videlicet magistro et || [15.v.]

|| [14.v.] űzték nyomon a futamlókat. Ludovicus. Mátyásotoknak eme lelki tehetsége valóban nagyobb volt, mint a Scipio Africanusé, ki, a Ticinus mellett erősen megsebesűlt atyját az ellenség kezéből kiszabadítván, égig magasztaltatik; vagy az Aemilius Lepidusé, ki mint gyermek, csatába menve, az ellenséget megölte s egy római polgár életét megmenté – mely emlékezetes tettének bizonyságaúl, a Senatus rendeletéből, egy bogláros és praetextával födött szobor emeltetett a Capitoliumban –; vagy a Catoé, aki praetextában még, Syllához ment üdvözlése végett, s a főteremben (atrium) az elítéltek fejeit meglátván: e dolog irtózatosságán felindúlva, Sarpedo nevű tanítóját kérdezé, miért nem találkozik ember, ki az ily bősz zsarnokot megölje? s midőn ez azt felelte, hogy ez nem az akaraton, || [15.r.] hanem a tehetségen múlik, mert erős katonai födözet őrködik biztonsága fölött: esdekelve kérte, adjon neki tőrt, állítván, hogy könnyű lesz neki megölni őt, gyakran szokván űlni ágya mellett. Zsigmond. Ezenben íme a szomszédos országok hadat indítanak, különösen pedig a csehek, kik Suella (Swehla) vezetése alatt Magyarországot minden-felől megrohanni s pusztítani kezdék. Fényes diadalmat vőn rajta királyunk; mert miután több csatában megverte Suellát, ez egy várat bástyák- és árkolatokkal nagy mesterséggel megerősített, hol ostrom alá fogatván, miután a védművek mind lerontatának, seregével a sötétség födözete alatt s a sűrű éjt felhasználva, kitör. Hanem a mieink, || [15.v.]


Mátyás királlyá választása

THURÓCZY, Johannes, Chronica Hungarorum, Augsburg 1488, fol. t5. MTAK, Inc. 843.