|| [10.v.] regem, qui cum tanto impetu innumerabilique exercitu Graeciam invaserat, ad Hellesponti angustissimas fauces venire coegit sicque illum militari astutia et calliditate delusum adeo fregit et afflixit, ut is, qui cum tam formidanda classe venerat, una navicula turpissime fugere compulsus sit. Sig. Demum imperatore defuncto omnium procerum consensu totius Ungarici regni administrator et gubernator electus est. Deinde ingenti manu collecta quindecim millium, ut aiunt, iuxta Bodomensem urbem castra posuit et cum Turcorum imperatore conflixit, qui supra millia quinquaginta habere dicebatur, cumque vertit in fugam, quo sic pulso fusoque Hadrinopolim et Sophiam regias civitates obsedit || [11.r.] expugnatasque incendio absumpsit. Lodo. Sic plerosque Romanos fecisse novimus, ut Marcellum in Sicilia, Caesarem in Gallia et Germania , non saevitiae aut crudelitatis gratia, sed ne hostes receptum haberent aut caeteri timore perterriti facilius citiusque deditionem facerent. Sig. Multa quoque pro Ungariae coronae recuperatione perfecit Camillum imitari studens, qui Gallos acceptas pecunias restituere compulit, aut Augustum Caesarem, qui a Parthis sublata vexilla repetivit recepitque. Sed cum ea de re cogitaret essetque in eo, ut recuperaret, ecce praeter expectationem adventat Turchorum princeps ad eam urbem, quae a vobis Italis Belgradum nominatur, a nostris Nandor albensis vocitatur, cum || [11.v.]

|| [10.v.] királyt, ki Görögországot oly roppant hatalommal és számtalan sereggel megtámadta, a Hellespontus szűk torkolatai közé bekészté, s ekként, hadi csel- és fortélylyal rá szedve, annyira megtörte és veré, hogy az, ki oly rémesztő hajóhaddal jött, egy csolnakon kényszeríttetett megszökni szégyenteljesen. Zsigmond. Végre, Zsigmond császár halála után, az öszves főrendek beleegyezésével az egész magyar birodalom kormányzójává választatatott. Majd roppant, mind mondják tizenötezernyi, sereget gyűjtve, Bodon városa mellett tábort üte, s a török császárral megütközött, kinek serege, hír szerént ötven ezeret meghaladott; és megfutamítá, s ekként űzve és verve, Drinápolyt és Sófiát, első rangú városokat, ostrom alá fogta, || [11.r.] és bevéve, fölégeté. Ludovicus. Ekként cselekvék, mint tudjuk, számos római, példaúl Marcellus Siciliában, Caesar Gallia- és Germaniában; nem hogy pusztítson vagy kegyetlenkedjék, de hogy az ellenségnek menedéke ne legyen, vagy a többiek, megrémesztve, inkább és elébb megadják magokat. Zsigmond. Sokat cselekvék Magyarország koronájának visszaszerzése végett is, Camillus példáját követvén, ki a gallokat a kapott pénzöszveg visszaadására készteté, vagy az Augustus Caesarét, ki a párthoktól az elvett zászlókat vissza-követelte s vette. De midőn erről gondolkoznék, s azon vala, hogy azt visszaszerezze, íme, váratlanúl közelg a török uralkodó azon városhoz, amit ti olaszok Belgrádnak neveztek, mi meg’ Nándor-Fejérvárnak hívunk, || [11.v.]


Hunyadi János és Mátyás hadjáratai
és hódításai