|| [9.v.] mendavit. Qui cum itidem pueros omnes in certaminibus superaret, ductus aliquando in principis conspectum et accusatus est, quod nimium factiosus inter pueros et seditiosus esset. Cum autem eius effigiem diligentius intueretur princeps, dixisse fertur hunc quandoque magnum imperatorem fore. Lodo. Tale de Caio Caesare praesagium vaticinumque fecisse accepimus Lucium Syllam monuisseque Syllanos, ut puerum caverent male praecinctum scirentque illi multos inesse Marios. Sig. Hoc igitur pacto ad imperatoris notitiam pervenire coepit, unde cum primum adolevisset, Zeremensis bannus effectus est, quo in magistratu victoria praeclarissima potitus est adversum Bodomensem praefectum, quem nos vaivodam || [10.r.] appellamus, ob quam felicissime gestam creatus est postmodum Transilvanensis vaivoda, qui post palatinum in tota Pannonia primus habetur. Quo quidem in honore dum esset, alteram insignem victoriam adeptus est contra Natulaim bassam, qui viceimperator transmarinus vocitatur, nam cum in Transilvaniensium alpium angustias eum deduxisset, parva suorum manu, quae duorum millium numerum non excedebat, triginta hostium millia fudit et vicit, captusque fuit bassa ipse cum aliis multis, pro cuius postea redemptione universum Rhaciae regnum, quae fortasse Thracia est, in ditionem Pannonii regis redactum est. Lodo. Themistoclem ergo imitatus est Ianus vester, qui Xerxem illum potentissimum Persarum || [10.v.]

|| [9.v.] S midőn újolag minden gyermeket a viadalokban legyőzött, a fejedelem elé vitetett, vádoltatván, hogy a gyermekek közt igen házsártos és pártoskodó. De amint arczát figyelmesebben megtekinté a fejedelem, mint mondják, így szólt: ebből egykor nagy hadvezér lesz. Ludovicus. Tudjuk, hogy Cajus Caesárról ugyan ily jóslatot s övendőlést monda Lucius Sylla, s inté párthíveit, ovakodjanak e feslett fiútól, s tudják meg, hogy benne számos Marius lappang. Zsigmond. Ekként kezdett tehát a császár ismeretségébe jutni; ennek folytán, amint fölserdült, szörényi bán leve, mely tisztségben fényes diadalt vőn a bodoni (viddini) parancsnokon, vagy, mint mi mondjuk, vajdán. || [10.r.] E dicső haditetteért utóbb erdélyi vajda lőn, ki a nádor után az egész ország első tisztviselője. Mint ilyen, újabb fényes győzedelmet vívott ki a natulai basa ellen, kit tengerentúli alkirálynak hívnak; mert az erdélyi havasok szorosai közé vívén őt, csekély, két ezeret nem haladó seregével harminczezernyi ellenséget vert szét és győzött le, rabbá tevén sok másokkal együtt a basát magát, kinek váltságaúl utóbb az egész Rácország, mely talán Thracia, a magyar király uralma alá kerűlt. Ludovicus. Jánosotok tehát Themistoclest követte, ki Xerxest, ama hatalmas persa || [10.v.]


Hunyadi János, Magyarország kormányzója

THURÓCZY, Johannes, Chronica Hungarorum, Brünn 1488, fol. r5. MTAK, Inc. 451.