|| [21.v.] victoriam temperare, adversarium nobilitate, ingenio, virtute praestantem non modo extollere iacentem, sed etiam amplificare eius pristinam dignitatem: haec qui faciat, non modo cum summis viris comparo, sed deo simillimum iudico. Sig. Hoc pacto regia civitate recepta, universa Bosthena in regis ditionem pervenit. Cuius quidem regni administrationi regem praefecit nuper virum Pannoniorum omnium illustrissimum Nicolaum vaivodam, ex antiquissima et nobilissima progenie ortum, qui hoc anno plurimas consecutus est victorias. Ter cum ipso Turcho, quamvis non iusta acie, sed cum discursantibus semper circiter quinque millia depugnavit semperque victoria potitus est. Recuperata Bosthena arcem illam munitis- || [22.r.] simam totius Illyrici, quae sanctus Georgius appelatur, oppugnandam suscepit: quae cum oppido inter paludes sita illis undique quatuor passuum millibus circundatur ad eamque unus tantum aditus patet; sed eum adiuvit opportunissima occasio hyemis frigidissimae. Quanquam enim ab oppidanis quottidie frangebatur glacies, tamen tantum in nocte congelabatur, quantum diurno labore peractum erat. Ita tres fere menses oppugnatum oppidum in eius potestatem vi redactum est. Lodo. Annibali Carthaginensi minime cedere voluit Matthias noster, quem nulla frigora, nulla caeli intemperies, nullae asperitates aut locorum aut temporum fatigare potuerunt, qui etiam in Hetruria oculo amisso a proposito itinere || [22.v.]

|| [21.v.] mértéket tartani a diadalban; a nemes szív-, elme- s jellemmel kitűnő ellenséget nem csak fölemelni ha leveretve van, hanem előbbi méltóságát öregbítni is: aki ezt teszi, azt nem csak a legjelesb férfiakkal teszem egy vonalba, hanem Istenhez hasonlónak tartom. Zsigmond. Ekként a fejedelmi székvárossal együtt az egész Bosnyákország a király hatalmába kerűlt; kormánya élére nem régiben az összes magyar föld egyik legjelesb férfiát, Miklós vajdát állítá, egy ösrégi s fényes család ivadékát, ki ez idén számos győzelmet aratott. Három ízben ütközött meg magával a törökkel, ámbár nem rendezett sereggel, hanem mindig portyázó csapataival, mintegy ötezret levert, s mindig győzelmes leve. Meghódítva Bosnyákországot, || [22.r.] az összes Illyriának ama legerősebb várát fogta ostrom alá, mely Szent-Györgynek neveztetik. A vár és a város ingoványok közt fekszik, s azok környezik négy ezer lépésnyire mindenhonnan, s csak egy beúton juthatni hozzá. Hanem a rendkívül erős tél, kedvező alkalomként, segédére volt; mert bár a városiak naponként zúzták a jeget, mindamellett éjjel annyit fagyott, mennyit a nappali munkával végezének; így a majd három hónapig vávott várost ostrommal bevette. Ludovicus. A carthagói Hannibállal versenyzett a mi Mátyásunk, kit semmi hideg, semmi zord időjárás, helynek vagy időnek semmi nehézsége kifárasztani nem bírt, s ki Hetruriában szemét elveszítve sem tért el föltett útjától. || [22.v.]


The fortress of Szabács

SCHEDEL, Hartmann, Liber chronicarum, Nuremberg 1483, fol. CCLIII. MTAK, Inc. 255.