|| [13.v.] et eorum alter Ladilaus pro comitis morte capite poenas luit. Rex vero procerum et baronum perfidiam detestatus, quod etiam ii, qui cum eo principes capti erant, e carcere evasissent, in Boemiam transire decrevit Matthiamque secum duxit, ubi cum per aliquod tempus commoratus esset, veneno, ut fertur, interiit. Interim cum regnum principe suo vacaret, omnium consensu ad regiam dignitatem vocatus est Matthias et paucis post anni legitime ac solenniter coronatus, cum eo tempore coronam teneret Fredericus imperator, quam ei regina Helisabet uxor Alberti, qui Ladislai regis pater fuerat, pignori dederat. Initium autem victoriarum suarum auspicatus est Matthias, cum esset admodum adolescens || [14.r.] ac pene puer, apud Sanctum Demetrium, ubi Danubii vadum est cum arce munita. Huc enim cum Turci duce Alibego traiecissent aliquantumque praedae et hominum et pecorum discursantes diripuissent passimque sine ullo ordine vagantes incursationes plurimas in illa inferiore Pannoniae parte fecissent, rex noster parva pro tempore collecta manu quantis maximis potuit itineribus nocturno tempore illuc pervenit et cum exploratum haberet eos ordinate huc illuc ferri, paulo ante lucem aggreditur, illi nilhil tale metuentes veluti pecora prosternuntur et, ut quisque natando evadere conabatur, ita in aqua a nostris occidebatur caesaque sunt hostium multa millia, nam decem ferme passum millibus instantes nostri || [14.v.]

|| [13.v.] s egyikök, László, a gróf halála miatt fejével lakolt. A király pedig a főurak és bárók álnokságát elútálva, hogy azok is, kik, fő czinkosokúl, vele együtt elfogattak, a börtönből kimenekűltek, elhatározá, Csehországba menni át, s Mátyást magával vitte; hol nem soká időzvén, méreg által, mint mondatik, kimúlt. Ezenben az ország uralkodó nélkül levén, a királyi méltóságra köz megegyezéssel Mátyás választatott, s pár év múlva törvényesen és ünnepélyesen megkoronáztatott, akkor Fridrik császár kezében levén a korona, mit neki Erzsébet királynő, Albertnek, a László király atyjának neje, zálogíta el. Diadalmainak kezdetét pedig Mátyás király igen ifjú-, || [14.r.] sőt majdnem gyermek-korában Szent Demeternél nyitá meg, hol átkelés van a Dunán egy hatalmas erősséggel. Mert midőn itt a törökök Alibég vezérlete alatt átkelének, s nemcsekély zsákmányúl embereket és barmokat raboltak, s minden rend nélkül ide s tova szagúldozva, Magyarország amaz alsó részében számos pusztítást okoztak: a mi királyunk, csekély sereget, ahogy az idő engedé, gyűjtve, a lehető legnagyobb hadmenettel, éjnek idején oda érkezik, s tudván hogy azok rend nélkül kalandoznak ide s tova, kevéssel virradat előtt megtámadja; azok ilyesmitől nem tartván, barmokúl leveretnek, s amint ki ki úszással akart megmenekedni, a mieink által a vízben megöletik, és sok ezer ellenség veszett el, mert a mieink majdnem tízezer lépésnyi távolságra || [14.v.]


Matthias elected King of Hungary

THURÓCZY, Johannes, Chronica Hungarorum, Brno 1488, fol. t3. MTAK, Inc. 414.