|| [12.v.] vester Epaminondas nascitur, quia sic moritur. Sig. Cum hoc modo vita excessisset, Ungariae Boemiaeque rex Ladislaus, qui tum erat Budae, Albam se contulit, incertus quo in se animo essent hi praestantissimi iuvenes. Qui cum nihil obstitissent, se ipsos et arcem et civitatem totam regi dediderunt; quorum fide ac virtute perspecta horum alterum Ladislaum rex Transilvaniensem vaivodam, quo in magistratu pater ante diutissime fuerat, designavit, ob quam quidem rem invidiam maximam sibi conflavit cum Ciliae comite, Cilingespane, qui regi erat sanguine coniunctus. Quapropter ille eum dolis circumvenire statuit iussitque ad se Ladislaum accersi (nam et comes hic Albae fuerat) tanquam de magnis quibusdam rebus cum eo acturus. || [13.r.] Qui mali nihil suspicatus solo pugione de more accinctus comitem intrepidus adivit; ille, utpote qui meditatum facinus habebat in animo, prorupit ad iurgia et huic obiectare perfidiam coepit, quod non statim, ut decebat, regi arcem tradidisset. Ladislaus hac de re se honestissime purgans, cum non verbis solum, sed armis rem geri videret (in eum enim stricto gladio ferebatur) in ea domo, ad quam in consilium vocatus fuerat , comitem occidit. Lodo. Hac ratione Milonem, qui Clodium occiderat, Cicero defendit, quod Miloni Clodium insidias struxisse constabat. Sig. Deinde quanquam rex fidem dederat nunquam hac de re se ultionem facturum, tamen cum aliquando hi duo fratres Budam venissent, procerum consilio capti sunt || [13.v.]

|| [12.v.] ekként halván ő, a ti Epaminondástok születik. Zsigmond. Elhúnyván imígy, Magyar- és Csehország királya László, ki akkor Budán volt, Nándorba ment, kétkedve, mily indúlattal viseltetnek iránta eme jeles ifjak; kik is minden ellenszegűlés nélkül magokat s az egész várat és várost a királynak megadván: belátva hív és nemes lelköket, az egyiket, Lászlót erdélyi vajdává tette, mely méltóságot atyja egykor sokáig viselt. E miatt ugyan halálos irígye lőn a ciliai gróf, Cilling ispán, ki a királynak vérszerénti rokona volt. Ennélfogva elhatározá, csellel ejteni meg Lászlót, s magához hívatá – mert a gróf is itt, Nándorban, vala – mintha valami nagy dolgok fölött akarna vele értekezni. || [13.r.] Nem gyanítva semmi rosszat, csupán karddal oldalán, a szokás szerént, félelem nélkül megy a grófhoz; ez, mint aki lelkében az eltökélt gonosztettet forralá, bántalmazásokra tör ki s hűtlenséget hány szemére, hogy a várat rögtön, mint illett, nem adta át a királynak. László e miatt tisztességesen mentve magát, amint látá, hogy nem csak szóval, hanem fegyverrel intézik az ügyet – mert kivont szablyával rohantatott meg – azon teremben, hová tanácskozás végett hívták, a grófot megöli. Ludovicus. Ez oknál fogva védte Cicero Milót, ki Clodiust megölte, mert tudva volt, hogy Clodius Milónak cselt vetett. Zsigmond. Ezután, habár a király megesküdött, hogy e miatt bosszút nem álland soha, mindamellett amint egyszer Budára jött e két testvér, a főurak tanácslatára elfogatott, || [13.v.]View of Buda. SCHEDEL, Hartmann, Liber Chronicarum, Nuremberg 1483, fol. CXXXIX. MTAK, Inc. 255.