|| [8.v.] culmen ascenderet. Lodo. Memini me puero nihil esse celebrius quam Iani nomen saepenumeroque huc nunciabantur clarissimae victoriae, quas adversum Turchos felicissime consecutus erat. Sig. Admirabilior Iani virtus debet videri, quod nulla maiorum claritudine adiutus ipse sibi nobilitatem et gloriam suopte ingenio suaque industria peperit, ut de Mario vestro legimus, ut ab eo posteri omnes initium capiant nobilitatis suae. Lodo. Quis dubitat, quin multo praeclarius et ad nominis famam excellentius sit propria virtute florere, quam aliorum opinione niti, caeteris praelucere, quam a maioribus generositatem accipere? Illi me sententia viri magni iudicandi sunt, qui non fortunae beneficio, sed virtutum adiumento in amplissimum locum || [9.r.] pervenerunt ad maximamque dignitatem conscenderunt. Sig. Humilem sane Iani nostri ortum negare non possumus ex oppido Hunniade. Qui cum versaretur in curia baronis cuiusdam, ut nos dicimus, atque inter pueros educaretur, adeo tam ferox et animosus existebat, ut saepe diviso in partes duas puerorum exercitu tanquam in acie confligeret acerrimeque decertaret. Lodo. Alterum Cyrum Persarum regem mihi narras, qui hoc idem fecisse traditur ab auctoribus et historicis nostris. Sig. Quotiens ab Ascanio id facitatum lego apud Virgilium, totiens de Iano nostro recordor. Cum ergo pueri magnanimitatem et praeclarissimam indolem baro ille animadverteret, Sigismundo imperatori excellentissimo eum pro armigero com- || [9.v.]

|| [8.v.] kormányára lépjen. Ludovicus. Emlékezem, hogy gyermekkoromban a János nevénél nem volt nevezetesb, s számtalanszor híresztelék itt a török ellen oly nagy sükerrel aratott fényes diadalmait. Zsigmond. Bámúlandóbbnak kell hogy látszassék Jánosnak ama nagy érdeme, mely szerént minden ösi ragyogás segédlete nélkül, mind nemességet, mind dicsőséget őmaga saját erejével s törekvésével szerzett, hogy – miként a ti Mariusotokról olvassuk – utódai mind tőle vegyék nemességök eredetét. Ludovicus. Ki kétli, hogy sokkal dicsőbb s a név ragyogását emelőbb, minerőnkből állni magasan, mint másoknak véleményére támaszkodva? másoknak előtte ragyogni, mint ösöktől nyerni nemes eredetet? Azok, szeréntem, nagy férfiak, kik nem a szerencse kedvezéséből, hanem erényeik segédlete által jutottak magas polczokra || [9.r.] s vívtak ki fő méltóságokat. Zsigmond. Jánosunk szerény eredetét – Hunyad városából – ugyan nem tagadhatjuk. Egy bárónak – miként nálunk nevezik – udvarában tartózkodván s a gyermekekkel neveltetvén, oly annyira bátor és merész volt, hogy gyakran, a gyermek-sereget ketté osztva, mintegy csataként ütközött meg s nagy tűzzel harczola. Ludovicus. Második Cyrus persa királyról beszélsz, aki, mint íróink s történészeink mondják, hasonlag cselekvék. Zsigmond. Valamikor Virgiliusnál olvasom, hogy Ascanius ugyanazt tevé, mindannyiszor a mi Jánosunkra emlékezem. S midőn ama báró, a gyermek nagyratermett s fényes indúlatait észrevette: Zsigmond dicső császárának ajánlá apródúl. || [9.v.]


Emperor Sigismund

THURÓCZY, Johannes, Chronica Hungarorum, Brno 1488, fol. o3. MTAK, Inc. 414.