|| [5.v.] parati efficerentur. Lodo. Non est Italiae nostrae imputandum, si quis ex vestris hominibus ingrati et fallaces extiterint; nos cum bonis litteris sanctos etiam mores tradimus melioresque in patriam remittimus, quos a vobis accepimus. Nulla disciplinarum culpa est, si quis ab optimarum artium studio profectus depravatus et corruptus evaserit, sed eorum, qui bonis rebus male utantur. Quid enim maxime prodest, quod non idem gravissime laedere possit, si quis abuti velit? Rem mortalibus utilissimam ignem esse videmus, quem tamen, si ad cremanda tecta praeparemus, facile in perniciem convertetur. Medicina, caeleste donum ad conservandam corporis salubritatem, ad restituendam pristinam valitudinem concessa quotiens vitam eripuit, || [6.r.] cum plenissimam habeat et bonarum et noxiarum herbarum cognitionem! Ense praecingitur latro ad struendas insidias, viator cautus ad sibi ferendam opem si quis casus inciderit. Eloquentia, quae prudentiae coniuncta fuerit, multas urbes constituit, plurima bella restinxit, firmissimas societates, sanctissimas amicitias comparavit; quae autem omissis rectissimis atque honestissimis studiis rationis et officii consumpsit omnem operam in sola exercitatione dicendi, inutiles et perniciosos patriae cives aluit summaque detrimenta et ingentes calamitates in res publicas importavit. Vobis ipsis etiam illorum pravitas ascribenda est, qui eos tantopere extuleratis, ut revocari ad obedientiam non amplius posse viderentur. Sigis. Accipio, mi Lodovice, || [6.v.]

|| [5.v.] merényleni kész emberekké képeztetnek. Ludovicus. Nem olasz hazánknak rovandó fel az, ha némely embereitek hálátlanok és hitszegők lettek. Mi a tudományokkal együtt az erkölcsök feddhetetlenségét is tanítjuk, s kiket tőletek veszünk, jobbá téve küldjük vissza hazájukba. Nem a tanúltság vétke az, ha ki a szabad tudományok által kiműveltetve elvetemül és megromlik: hanem azoké, kik a jóval visszaélnek. Mert van-e bármi oly hasznos dolog, amit valaki, ha visszaélni akar, balúl is ne használhatna föl? Látjuk, hogy a tűz legtöbb hasznára van az embernek, mindamellett, ha gyújtogatásra fordíttatik, vajmi könnyen vészessé válik. Az orvostudomány, égi adomány a test épségének fentartása- s az előbbi egésség helyreállítására, hány életet olta ki, || [6.r.] bírván mind a gyógy-, mind a kártékony fűveknek teljes ismeretével. Kardot övez a rabló cselvetés végett, s az ovatos útazó, hogy ha a szükség kívánná, segítsen magán. Az ékesszólás, eszélylyel párosúlva, számos várost alapíta, sok háborúnak vette elejét, szilárd egyesűleteket, legbensőbb szövetkezéseket hoza létre: mely pedig, ha hátrahagyva az ész és kötelesség jó és nemes tudományát, csupán szónoklati gyakorlatokra vesztegette erejét, haszontalan és ártalmas polgárokat nevelt a hazának, s roppant veszteségek- s rémes veszélyekbe dönté az álladalmakat. Nektek magatoknak is tulajdonítandó azoknak elvetemültsége, kik őket annyira kiemeltétek, hogy hódolatra készthetők többé nem valának. Zsigmond. Elfogadom, Lajosom, || [6.v.]